За Нас

Списък на членовете на Управителния съвет на СНЦ "Местна инициативна група Чирпан"

№ Име, фамилия Позиция Организация, която представлява
1 Валентин Ангелов- Председател на УС - СНЦ "Детско - юношески спортен клуб Ангелов"
2 Атанаска Тотева - член на УС - "Алдея-М-Тотева,Колева и Сие" СД
3 Анастасия Колева – член на УС – НЧ „Пробуждане 1870” с. Спасово
4 Киро Пенев  - член на УС -  ОУ"Васил Левски" Чирпан
5 Паньо Христов- член на УС - ЗК"Съгласие", с.Зетьово
6 Слави Стайков - член на УС - "Агроконсулт - 2000", Чирпан
7 Таня Стоянова - член на УС – СНЦ "Училищно Настоятелство към ТСС "Найден Стоянов" - Чирпан

 

Персонал на МИГ Чирпан:

Деляна Николова - Изпълнителен директор
Диана Хаджиатанасова - експерт по прилагане на СВОМР
Таня Петрова - счетоводител
Керка Гъчева - технически сътрудник