Заповед за одобрение на СНЦ "МИГ Чирпан" и стратегията за Водено от общностите местно развитие, ПРСР 2014-2020 г.