ВОМР

„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) е продължение на подхода ЛИДЕР в новия програмен период 2014 -2020 . Основните принципи, върху които се гради подхода са същите, както при ЛИДЕР.

Новото е, че подходът е част от националните програми по развитие на селските райони и възможността за финансиране на местните стратегии за развитие от повече от 1 фонд – така нареченото многофондово или мултифондово финансиране.

Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават Местни инициативни групи за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.През периода 2014 – 2020 г. освен средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, местните групи за действие ще имат възможността да включат в Стратегиите си допустими дейности и да изпълняват проекти чрез осигурено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ за съответния период на прием на всяка от програмите, предоставящи финансиране и максимален размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР.

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) като цяло е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.

 ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще. Той може да покаже на местните общности, че могат да предприемат конкретни стъпки към форми на икономическо развитие, които са по-интелигентни, по-устойчиви и по-приобщаващи в съответствие със стратегията Европа 2020.

Местното развитие, водено от общността е:

•фокусирано върху конкретни подрегионални територии;

•водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социо-икономически интерес, като на ниво вземане на решения нито публичният сектор, съгласно определението в националните правила, нито която и да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, представлява повече от 49 % от правата на глас;

•се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района;

Местното развитие е разработено, като се имат предвид местните потребности и потенциал, и включва иновативни характеристики, изграждане на мрежи и – където е целесъобразно – сътрудничество.

Основната обосновка за използване на ВОМР е, че тези принципи подобряват резултатите, постигнати от традиционните, централизирани подходи отгоре-надолу.