Актуализиран график за прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан за 2023г.