Актуализиран график за прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан за 2021г. и график за прием за 2022г.