Начало

Покана за Общо Събрание 28.02.2024г.

До
Членовете на колективния върховен орган
на СНЦ „МИГ Чирпан”

Покана за свикване на Общо събрание

на
СНЦ „МИГ Чирпан”

ПОКАНА

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Чирпан“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в работни срещи, във връзка с консултиране разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

ПОКАНА

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Чирпан“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в обучения на местни лидери и заинтересовани страни, във връзка с дейности по разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

Покана за Общо Събрание 25.07.2023 г.

До

 Членовете на колективния върховен орган

 на СНЦ „МИГ Чирпан”

 

Покана

за  свикване на Общо събрание на  СНЦ „МИГ Чирпан”

 

ПОКАНА

ПОКАНА

на 10.05.2023г. от 14.30 часа в малката зала на Община Чирпан СНЦ „МИГ Чирпан“ кани всички заинтересовани страни/местната общност на информационна среща/обществено обсъждане и консултиране за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 г – 2027 г.

Pages